opdrachtgevers

Opdrachtgevers publieke sector

Rijksoverheid
* Ministeries zoals VWS, IenM, EZ, SZW, BZK, AZ, V&J, BZ
– Communicatiestrategie ontwikkelen, zoals voor Omgevingswet, Deltaplan Grote Rivieren
– Advisering rond veranderprocessen
– (Her)positionering projecten
– Aanpak dialoog om nieuw beleid te ontwikkelen
– Netwerk communicatie contactpersonen opzetten
– Coördinatie uitvoering communicatie
– Verkennend onderzoek, interviewrondes
– 
Interim management afdeling directie Communicatie
– Gezamenlijke communicatie aanpak met stakeholders
– Coördinator interdepartementale imagocampagne
– Hoofd communicatie rijksbreed veranderprogramma

Regionale overheid
* Provinciaal Projectbureau, Regionale Milieudienst (provincie en Rijnmond gemeenten)
– Hoofd communicatie project infrastructuur, leefbaarheid en veiligheid
– Imago onderzoek onder stakeholders en focusgroepen
– Advies professionalisering communicatie
– Interim coördinator team communicatie

Lokale overheid
* Gemeenten zoals Zoetermeer, Den Haag, Deventer, Voorst
– Communicatieadvies transities Jeugdwet, Wmo, Participatiewet
– Interim hoofd communicatie tijdens reorganisatie afdeling
– Jaarplan ontwikkelen na gespreksronde
– Ad hoc advisering op basis “knipkaart”

* allerlei departementen, gemeenten, projecten, waterschappen, stadsregio
– Factor C sessies (kernboodschap, krachtenveld, communicatiekalender)

* Academie voor Overheidscommunicatie
– vanaf het begin betrokken bij Factor C, facilitator trainingen

* Training op maat, voor projecten, teams, afdelingen, directies, organisaties
– o.a.: participatie, dialoog, creatieve werkvormen

* Individuele coaching

* departementen, gemeenten, politie, projectorganisaties
– Kernboodschapsessies
– Teamdagen
– Faciliteren creatieve bijeenkomsten
– Actorenanalyse sessie
– Sessie ontwikkelingen communicatie
– Retraite Communicatieplatform
– Strategiedag

Opdrachtgevers bedrijfsleven

* Dienstverlening (advies en procesbegeleiding financiële sector, recruitment, ICT)
* Zorgsector (advies en procesbegeleiding zorgaanbieder, zorgverzekeraar, koepelorganisatie, producent)
* Onderwijs (advies onderwijssector, training: docent, mentor, examinator communicatie opleiders, uitgeverij: redacteur vakblad, auteur vakliteratuur)
* Watersector (advies en onderzoek Topsector met kennisinstellingen, bedrijfsleven)
* Non profit (advies, training en procesbegeleiding Fair Trade organisaties, One Million Snowflakes).